ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

                       

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
1 นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ ม.6 วรรคหนึ่ง ,

ม.148

ปรับไม่เกิน

500 บาท

ปรับ 200 บาท
2 นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ม.7 , ม.152 ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
3 นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมีเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ม.10 ทวิ.

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 500 บาท
4 นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ม.10 ทวิ.

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 500 บาท
5 ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะเวลา 150เมตร ม.11 , ม.148 ปรับไม่เกิน

500 บาท

ปรับ 200 บาท
6 ใช้สัญญาณไฟวับวามผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ม.13 วรรคสอง,

ม. 152

ปรับไม่เกิน

500 บาท

ปรับ 300 บาท
7 ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร ม.15 วรรค หนึ่ง ,

ม. 152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
8 ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุ อันตราย ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและไม่มีเครื่องดับเพลิงและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ม.17 วรรคหนึ่ง

ม.158

จำคุกไม่เกิน 1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ปรับ 300 บาท

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
9 ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งปัองกันมิให้คนสัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่ว ไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือนร้อน รำคาญทำให้ทางสกปรก เปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัย แก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ม.20 ,ม.148 ปรับไม่เกิน

500 บาท

ปรับ 200 บาท
10 ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ม. 21 ,ม.152 ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
11 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ม.21 , ม.22(2)

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
12 ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ม.21 , ม.22(2)

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
13 ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง ม.21, ม.24,

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
14 ไม่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ หรือหยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร ม.21, ม.24,

ม.152

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 300 บาท
15 ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ ม.28, ม.128 จำคุกไม่เกิน 1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
16 ขับรถล้ำกึ่งกลางทางเดินรถในทางเดินรถที่มีรถสวนกันทางกันได้ ม.33, ม.151 ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท ปรับ 200 บาท
17 ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดนรถที่มีรถสวนกันได้ ม.35 , ม.157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
18 ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องทางด้านซ้ายสุด ในทางเดนรถที่แบ่งช่องทางเดนรถไว้ตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไป ม.35 , ม.157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
19 เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ ม.36 , ม.148 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
20 ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ม.43(2) ม.160 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.30 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
21 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.43(3) ม.157แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.30 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
22 ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร(เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ) ม.43(7) ม.157แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.30 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
23 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันควร ม.145 , ม.157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
24 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้งซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ ม.46(1) , ม.157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
25 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก ม.46(2) , ม.157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
26 ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ ม.50 , ม.152 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
27 กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร ม.52 , ม.151 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 200 บาท
28 กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน ม.52 (2) , ม.151 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
29 กลับรถที่ทางร่วมทางแยก(เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้) ม.52 (3) , ม.151 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
30 หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ม.54 วรรคหนึ่ง

ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
31 ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ม.54 วรรคสอง

ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
32 จอดรถไม่ขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 ซม. ม.54 วรรคสอง

ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
33 หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร ม.55 (2)

ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
34 หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุสมควร ม.55 (6)

ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
35 จอดรถบนทางเท้า ม.57 (1) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
36 จอดรถบนสะพานหรืออุโมงค์ ม.57 (2) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
37 จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก ม.57 (3) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
38 จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ม.57 (5) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
39 จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 30 เมตร ม.57 (13) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
40 จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.57 (15) ,

 ม.148

ไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
41 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรือจอดอยู่โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.59 วรรคหนึ่ง

 ม.159     แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.12 , ม.29

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
42 ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้าย ม.59 วรรคสอง

 ม.159      แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.12 , ม.29

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
43 จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ม.61 , ม.151 ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท ปรับ 200 บาท
44 ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด ม.67 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
45 ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อนเมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกทีหลัง ม.74 (1) , ม.148 ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
46 ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดรถช่วยเหลือเหลือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ม.78 วรรคหนึ่ง

 ม.160     แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.30

จำคุกไม่เกิน 3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
47 ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร(เว้นแต่กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือผู้โดยสาร) ม.93 , ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
48 ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้นมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ม.103 , ม.147 ปรับไม่เกิน200 บาท ปรับ 100 บาท
49 เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ 100 เมตร ม.104 , ม.147 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
50 ขี่ จูงหรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ม.111 , ม.148 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
51 วาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ม.114 , ม.148 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
52 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย(มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม) ม.122 , ม.148

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.2)พ.ศ.2522

ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
53 โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย(มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม) ม.122 , ม.148

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.2)พ.ศ.2522

ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
54 ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน ม.123 , ม.148 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
55 เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร ม.124 , ม.148

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.4)พ.ศ.2535 ม.15

ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด บทมาตรา อัตราโทษ อัตราตามข้อกำหนด
56 ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร ม.127 (1) , ม.152 ปรับไม่เกิน1,000 บาท ปรับ 300 บาท
57 กระทำด้วยประการใดๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางการจราจร ม.128 , ม.152 ปรับไม่เกิน1,000 บาท ปรับ 300 บาท
58 ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งสั่งหรือประกาศห้ามหยุดหรือจอด ม.139 (2) , ม.154 ปรับไม่เกิน1,000 บาท ปรับ 300 บาท
59 ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งสั่งหรือประกาศควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ ม.139 (13) , ม.154 ปรับครั้งละไม่เกิน1,000 บาท ปรับ 300 บาท
60 ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งขณะขับขี่รถยนต์ ม.123 วรรคสอง , ม.148 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจร    ทางบก(ฉ.5)พ.ศ.2538 ม.3 ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท
Advertisements